You are here:
YEREL TARİH ve SOYAĞACI PDF Yazdır E-posta
Salı, 04 Ağustos 2015 20:10

Kendi tarihimizi inkar ederek nereye varabiliriz? Hacı Ahmetli komşularımız aslen Çimi’ye mi Ahmetler’e mi bağlıdır; tarihi arşivlere bir göz atalım.

YEREL TARİH ve SOYAĞACINI ARAŞTIRMAK İSTEYENLERE ÖN ve YÖN BİLGİLER

Mehmet ARSLAN

Türklerin Gök Tanrı inancında; Yedi Göbek atanı bileceksin, dünyayı terk ettiğinde atalarının yanına gideceksin kültü var. Bu felsefi mit kültünden dolayı Türkler ölümden korkmazlar; ölüm KökTürk inancında atalarının yanına giden bir yolculuk halidir, onun için geçmişini bilmek, atalara saygı, atalara yakışır davranış ve  vefa   görevdir, nesiller boyu ruhlara işlenmiş Türklerin gen haritasına bunlar kazınmıştır. Bu kültün etkinliğinden olsa gerek Türkler köle ya da paralı asker oldukları ortamlarda bile üste çıkarak; Tabgaçlar, Samanoğulları, Kölemenler, Memluklar, Gazneliler, Babürşahlar gibi başka başka milletleri, toplulukları yönetebilmişlerdir.

Ortaçağ Hanedanlık İmparatorluklarında esaslı nüfus kaydı yoktur. Ya ne vardır; Vergi kayıtları. Vergi eşittir Devlet demektir. Vergi yoksa Devlet yoktur. İmparatorlukta kimler vergi öder; Reaya, yani yönetilen halk katmanları. Yönetici sınıf Haslar  ve Has kullar; İlmiye (din),Askeriyye , bürokrasi (seyfiye, mülkiye ve kalemiye) velhasıl Hanedanlık Haremi ve çevresi vergiden muaftır, arpalıklar onlaradır.

Vergi demişken (Beyt-ül Mal/Hazine); Doluysa, devlet güçlüdür, boşsa ki zirvedeyken Kanuni döneminde Fransızlara tanınan kapitülasyonla başlayan (Ticari,Siyasi,İdari; Yasama+Yürütme+ Yargı= Ayrıcalıklar/hükümranlıklar) Osmanlı egemenliğini 16.ncı yy.dan başlayarak elinden almaya başlamış ve 1838 Balta Limanı andlaşmasıyla Avrupa’nın sömürgen ülkelerine bu ayrıcalıklar birbir tanınarak Devleti Aliye tamamen emperyallerin güdümüne ve yönetimine teslim olmak zorunda kalmıştır.

İmparatorluğun kayıt sistemi dönemine göre oldukça iyi; Enderunda özel yetiştirilmiş yazıcılar tarafından yazılan (aharlı kağıt[1]) defterlerlerden oluşmakta. Yerel tarih ve Soy ağacı araştırmalarında  en başta yararlanılabilecekler; Defteri Hakani,Tapu Tahrir, Temettüat (Kar Payı), Tımar,Vakıf, Mühimme, Ahkam v.b. defterler ile şeriye (kadı) sicilleri ve Eyaletlerin Salnameleri (Yıllıkları) dır.

Bu defterler nerede?

Başbakanlık Osmanlı Arşivleri/İstanbul, Tapu Kadastro Arşiv Dairesi Başkanlığı-Ankara, Vakıflar Genel Müdürlüğü-Ankara, ATASE Genelkurmay Arşivleri-Ankara’da.

Meraklıları bu kurumlardan bilgi edinme kanunu uyarınca bilgi isteyebilecekleri gibi, araştırma belgesi alarak arşivlerden yararlanabilirler.

Osmanlı’da; 1831 Yılına kadar gerçek anlamda nüfus sayımı yok, Tahrir/Vergi Defterleri var ve bu defterlerde vergi verenlerin isimleri ile ödeyecekleri vergiler yazılı.

İmparatorlukta ilk Genel Nüfus sayımı 1831 yılında yapılmış, sonrasında 1844, 1852, 1856, 1866, 1881/82 ve 1905 gibi değişik tarihlerde bölgesel veya genel nüfus sayımları yapılarak, kayıtların güncel tutulmasına çalışılmıştır.

İlk nüfus sayımlarının yapıldığı dönem; Batılılaşma hareketlerin başladığı ve fakat merkezi idarenin tam olarak yönetemediği karmaşa dönemine denk geldiğinden; sayımlar tam olarak yapılamamış eksiklikler içermektedir. Yine de tüm eksikliklerine karşın bu konuda araştırma yapmak isteyenlere sözlü tarih bilgileriyle karşılaştırıp çakıştırılarak ortaya çıkarılacak ipuçlarından 200-250 yıl öncesinin en doğru sonuçlarına ulaşmak mümkün olabilecektir. Özellikle Temettüat ve Nüfus Defterlerinde; kişilerin mal varlıkları ile kişisel bilgileri bir hayli ayrıntılı olarak yer almaktadır. Ödenen vergiler (Çift Resmi, Aşar/Öşür, Ağnam/Ganem, Cizye, Haraç v.b.[2]) de göz önüne alındığında o yerleşim biriminin sosyoekonomik durumu yorumlanıp değerlendirilebilir, günümüze kadar gelinebilir.

Yerel tarih ve soyağacı araştırması yapmak için nereden başlamak gerekir?

Sondan, yani günümüzden geriye doğru.

Bu konudaki en önemli kayıtlar nüfus kayıtlarıdır. İlk gidilecek yer kişinin bağlı olduğu ve/veya yerleşik olduğu nüfus idaresidir. Nüfus kütüklerinde Cumhuriyet dönemi kayıtlarının hepsine ulaşmak kolay. Cumhuriyet öncesi nüfus kayıtlarına ise "Atik Nüfus Defterleri" diye adlandırılan kayıtlarda ulaşılabilir. Cumhuriyet dönemi öncesi kayıtları türlerine göre şöyle sıralayabiliriz:

1) Nüfus Sayımları ve Nüfus Defterleri

2) Temettüat (KarPayı/Vergi) Defterleri
3) Tapu-Tahrir (Vergi Kayıt) Defterleri
4) Sicill-i Ahval Kayıtları
5) Biyografik Eserler
6) Vakıf Belgeleri

7) ATASE Genelkurmay Arşivleri

**********

YOL HARİTASI :  İlk üç sıra önemli, sonrası uzmanlık ister !

1844 Tarihli HacıAhmetler Temettüat Defteri  ekte; HacıAhmetlerlilere selamlar[3]

Konuyu Manavgat-Alanya-Akseki özelinde değerlendirirsek  geriye doğru izlenecek yol[4];

 1. 1)YerleşimNüfus İdaresine dilekçe ile başvurarak  yaklaşık 1860-2015 aralığına ait nüfus kaydını almak ve sırasıyla gidebildiğiniz yere kadar gitmek…(Ek-Dilekçe Örneği) .(Önemli)
 2. 2)ML.VRD.TMT.d., 9631, 9648, 9653 No.Temettuât Defterleri (1840-1845); Defterlerdeki hane reisi kişisel bilgileri ayrıntılı yazıldığından son derece yararlı bilgiler edinilebilir.(Önemli)
 3. 3)MAD 22011 No.lu Nüfus Yoklama Defteri: Tahmini tarihi (1831 ile 1844). Alâiye, Manavgat, İbradı, Senir ma Düşenbe kazalarında yaşayan yerli halk ve bu kazalar bölgesinde haymenişin/Çadırda bulunan Yörüklerle Alâiye, Manavgat ve İbradı kazalarında sakin ve ticaretle meşgul reayanın sınıflarına göre ayrı ayrı gösteren ve sonunda kazalar üzerine icmalle bağlayan nüfus yoklama defteridir. (En Önemli)

Eğer soyunuzda Osmanlı idari yapısında görev almış atalarınız ya da soyunuzun kayıtlara geçmesi gereken geçmişte başından geçen özel olayları yoksa; Soyağacı araştırmasını burada sonlandırmak zorlamamak gerekir. Köyünüzle ilgili yerel tarih araştırmasına aşağıdaki defterlerdeki bilgilerle devam edip gidebildiğiniz yere kadar gidebilirsiniz.

 1. 4)TT 840 No.lu Tımar Yoklama Defteri: 1693 yılına ait olan bu defter 30–33 sayfaları arası Alâiye sancağına aittir.
 2. 5)TT 844 No.lu Tımar İcmal Defteri: 1693–94 yıllarını kapsar. 32 ile 35 sayfaları arası Alâiye sancağına aittir.
 3. 6)TT 778 No.lu Tımar İcmal Defteri: 1642–43 yıllarını kapsar. 2 ile 11 sayfaları arası Alâiye sancağı ile ilgilidir.
 4. 7)TT 765 No.lu Tımar İcmal Defteri: 1636–37/1046 yıllarına ait, 88 ile 110 sayfaları arası Alâiye sancağına aittir.
 5. 8)TT 696 No.lu Tımar Tevcih Defteri: 1603–1604 tarihli defterin 162 ile 173 sayfaları arası Alâiye sancağı ile ilgilidir.
 6. 9)MAD 17666 No.lu Tımar Tevcih Defteri: 1585 tarihli defterin 154 ile 170 sayfaları Alâiye ile ilgilidir.
  1. 10)MAD – 15286 No.lu Tımar Tevcih Defteri: 1573-74 yıllarını kapsar 171-190 sayfalarında Alâiye vardır.
  2. 11)TT-363 No.lu İcmal Defteri: 1555 tarihli olan bu defter, Tabu Kadastro Genel Müdürlüğü, Kuyud-ı Kadime Arşivindedir. Defter 40 varak olup 172 numaralı defterin icmalidir.
  3. 12)TT-172 No.lu Tapu Tahrir Defteri: Tabu Kadastro Genel Müdürlüğü, Kuyud-ı Kadime Arşivindedir. 1555 yılına ait olan bu defter 150 varaktır.
  4. 13)MAD-152 No.lu İcmal Defteri : Defter 170 varaktır. 148 ile 151 sayfaları Alâiye sancağına aittir. Defterin tarihi belli olmamakla birlikte 1520 ile 1530 yılları arasını kapsamaktadır.
  5. 14)TT-166 No.lu Anadolu Muhasebe-İcmal Defteri : 1530 tarihlidir Başbakanlık Osmanlı Arşivindedir. Alâiye sancağı defterin 613 ile 628 sayfaları arasındadır.
  6. 15)TT-107 No.lu Tımar Tevcih/İcmal Defteri: Tahminen 1520-22 yıllarında tutulmuştur. 235-258 sayfaları arası Alâiye sancağına aittir.
  7. 16)TT-990 No.lu Mufassal Defter : Başı eksik sonu tam tarihsiz olan defterin tahmini tarihi 1475-1500 ?
  8. 17)MAD-16029 No.lu Tapu Tahrir Defteri : 1475/880 tarihli defter 51 sayfadır. Tamamı Alâiye sancağına aittir. Bu tahrir, tahrir emini Karamanoğlu Mehmed b. İbrahim Bey tarafından başlanmış ve 1481 tarihinde tamamlanmıştır.

YOL GÖSTERİCİ BELGE ve BİLGİLER

I- Nüfus Sayımları ve Nüfus Defterleri [5]

 • 1831 Sayımı (II. Mahmut Dönemi)
 • 1841 Sayımı (Abdülmecit Dönemi)
  Henüz tasnifleri tamamlanmadığından ulaşılamayabilir.
 • 1894 Sayımı (II. Abdülhamit Dönemi)
  • 1904 Sayımı (II. Abdülhamit Dönemi)

II. Abdülhamit Döneminde yapılan bu sayımlar Osmanlı dönemi nüfus Kayıtlarının en esaslı ve düzenli olanlarıdır. Ayrıca MERNİS Projesi kapsamında yer alan ilk kayıtlardır. MERNİS Projesine göre isteyen herkes 1800'ün sonları ya da 1900'ün başlarına kadar olan soy bilgilerine ulaşabilme imkanına sahip olacaktır. Şu anda MERNİS Projesinin bir sonucu olarak il ve ilçe nüfus müdürlüklerinden ve ayrıca İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nden şecere bilgileri öğrenilebilmektedir.

 • Ara Nüfus Sayımları (Nüfus Ceride Defterleri)

Bunlar ana nüfus sayımlarına ek olarak yapılan 6 aylık doğum ve ölüm kayıtlarını içeren nüfus yoklama kayıtlarıdır ki Osmanlı Arşivinin değişik fonlarında Nüfus Ceride Defterleri olarak rastlanmaktadır.

 • Bölgesel Sayımlar (Atik Nüfus Defterleri)

1904 öncesi bölgesel olarak yapılan sayımlardır. İl nüfus müdürlüklerinde bu kayıtlara ulaşılabilmektedir. Önemli bir bölümü savaşlar ve yangınlar nedeniyle günümüze ulaşmamıştır.

II-  Temettüat Defterleri

1840'lardan sonra tutulmaya başlanan kayıtlardır. Yapılan Nüfus sayımlarında tespit edilen kişilere ait mal varlıklarını belirlemeye yönelik çalışmaları içerir. Doğu vilayetlerini kapsamamaktadır.

III- Tapu-Tahrir Defterleri

Osmanlının ilk dönemlerinden itibaren tutulmaya başlanan bu defterler 5 yılda bir yenilenmiş olup bu kaynaklarda kişi ve cemaat adlarına rastlanmaktadır. Köylerin gelir gider durumunu ve bazen hane sayılarını bildirmektedir. Bu kaynaklarda geçen kişi adları lakaplarla birlikte yazılmadığından soyağacı araştırmalarında çoğu zaman önemini yitirmekte, ancak yerel tarih araştırmasında sosyoekonomik bilgiler edinilebilmektedir.

IV- Sicill-i Ahval Kayıtları

Genel Olarak 1879-1909 tarihleri arasında II. Abdülhamit Döneminde Osmanlı Devletinde Görev almış memurlara ait hal tercümeleridir ki bu kayıtlarda isim, mahlas, künye, baba ismi, sülalesi, göreve başlayışları, tahsil durumları, liyakat ve ehliyet dereceleri, gayrimüslim ise milliyeti yer almaktadır. 92000 memurun sicil kayıtları 201 defterde toplanmıştır.

V-   Biyografik Eserler

Osmanlı Döneminin önemli kişilikleri hakkında bilgi veren çok sayıda biyografik eser çalışması yapılmıştır. Bunlar; Genel, Sadrazamlar, Şeyhülislamlar, Ulema, Kabdan Paşalar, Reisülküttablar, Hattatlar, Şuara Tezkireleri olmak üzere guruplandırılır. (Eser adları için bkz. Mübahat S. Kütükoğlu-Tarih Araştırmalarında Usul)

VI- Vakıf Belgeleri

Elinde vakfiyeleri olan kişiler bu vakfiyeler yardımıyla kendi ailelerine ait vakıfların belgelerine Osmanlı Arşivleri ya da Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivinde ulaşabilirler.

VII-ATASE (Genel Kurmay Arşivleri)

Kırım Harbi sonrası askeri kayıtları ihtiva eden bu arşivde askeri görevliler ve şahsiyetler hakkında bilgi bulunabilmektedir.[1] Aharlı Kağıt: Eskiden imal olunan kağıtlar şimdiki kadar cilalı yapılmazdı. Sebebi ise kağıdı kullanacak kişinin istediği gibi cilalayabilmesidir. Bu cilalama işi aharla yapılırdı. Ahar kağıdın yüzüne sürülen özel bir madde olup; nişasta, yumurta akı, nisadır, kitre, tutkal, arap zamkı, üstübeç gibi maddelerden yapılırdı. Bunlar ya teker teker veya karışık olarak kullanılır, bazan da birkaç cins üstüste sürülürdü. Mühre ise; sert bir cisimle kağıdın üzerini parlatmaktır. Gerektiği gibi aharlanmış ve mühre lenmiş bir kağıt yüzlerce sene bozulmadan durur, her türlü şartlara göre, başka kağıtlarla ölçülemeyecek kadar fazla dayanır. Ayrıca yanlış yazılan bir yazı aharlı kağıttan kolaylıkla ve hiç iz bırakmadan (yalanarak.MarS) silinip yerine doğrusu yazılabilir. Arşivlerimizde altı, yedi yüz senelik vesikaların dün yazılmış gibi yeni bir halde durması ve yüzlerce sene böyle durmağa elverişli oluşları ahar ve mühre görmüş olmalarındandır. Midhat Sertoğlu, (1986), Osmanlı Tarih Lügati, İstanbul: Enderun Kitabevi, s. 9. 12 BOA, ML.VRD.TMT, Nr.8388 , hane numarası 5/1, s.4; 10/1, s.5; 73, s.30; 73/3, s.30

[2] Çift Resmi= Çiftçi Vergisi ; Aşar/Öşür= Ziraat-Mahsul ve  İşletmeleri Vergileri; Ağnam/Ganem=Koyun-Keçi Vergileri;  Cizye,Haraç=  Müslüman  olmayanlardan alınan kelle/hane vergileri…

[3]   Karye-İ Ahmedler  ML.VRD TMT: 16251  Tarih: 1260/1844 

[4] Yrd. Doç. Dr. Selim Hilmi ÖZKAN’nın yazı ve eserlerinden de yararlanılmıştır.

[5] Bu bilgiler, T. C. BOA Arşiv Uzmanı Ahmet KILIÇ'tan derlenmiştir. Teşekkürler.

 

 

NOT:

1- Osmanlı Arşivlerinden alınan, 1260 (1844) yılına ait, iki sayfalık “Karye-i Ahmetler” belgesinde kayıtları bulunan HacıAhmetli köylülerine ait verileri aşağıda görebilirsiniz.

KARYE-İ AHMEDLER

ML.VRD TMT: 16251

Tarih: 1260/1844

Sayfa: 1

Karye-i Ahmedler

Sayfa: 2

Karye-i Ahmedler

Hâne: 1

Numara: 1

Erbâb-ı zirâatdan idüği (Çiftçi)

Tombukoğlu Ali bin Mustafa (Mustafa Oğlu Ali TOMBUKOĞLU) emlâk ve hayvan ve temettuatı

Bir senede vergisi: 62 guruş

A‘şâr olarak verdiği

Hınta (buğday): 2,5 keyl 100 guruş Şair (arpa): 1 keyl 20 guruş

120 guruş yekun

001 guruş mandıra peynirbaha

------

121 guruş

Âdet-i ağnâmı (Ağnâm ganem çoğuludur, koyun-KEÇİ vergisi demektir.)

3 re's, fî 8 para: 24 para

Mezrû‘ (ekili) tarla: 8 dönüm

Hâsılat-ı senevîsi (yıllık geliri)

Sene 60: 1.080 guruş

Sene 61: 1.585 guruş

Erkek dana: 1 re's

1 yaşında

Hergele: 2 re's Tay: 2 re's ; 1 yaşında 1, 2 yaşında 1 Koyun: 3 ; 2 sağman 1 kısır Kuzu: 1 re's

Karasığır öküzü: 1 çift Sağman karasığır ineği,: 2 re's (baş)

Dişi dana: 1 re's

1 yaşında

Hâsılat-ı senevîsi

Sene 60: 70 guruş

Sene 61: 70 guruş

Sağman manda ineği: 1 re's

Hâsılat-ı senevîsi

Sene 60: 70 guruş

Sene 61: 70 guruş

Çayır: 1 evlek

Hâsılat-ı senevîsi

Sene 60: 15 guruş

Sene 61: 00 guruş

Kısır karasığır ineği: 1 re's

Dişi malak: 1 re's

1 yaşında

Mecmû‘undan temettuatı, sene 60: 1.850 guruş

Hâne: 2

Numara: 2

Erbâb-ı zirâatdan idüği

Kara Musa oğlu Hacı Mustafa bin Halil emlâk ve hayvan ve temettuatı

Bir senede vergisi: 120 guruş

A‘şâr olarak verdiği

Hınta 3 keyl 120 guruş Şair: 1,5 keyl 30 guruş Çavdar: 1,5 ( )1 3 guruş 30 para

150 guruş 70 para yekun

011 guruş öşr-i üzüm

001 guruş mandıra peynirbaha

------

153 guruş 30 para

Âdet-i ağnâmı

10 re's, fî 8 para: 2 guruş

Mezrû‘ tarla: 8 dönüm

Hâsılat-ı senevîsi

Sene 60: 1.350 guruş

Sene 61: 1.468 guruş

Erkek dana: 2 re's Dişi dana: 1 re's 2 yaşında Bağ: 1 evlek

Karasığır öküzü: 1 çift Sağman karasığır ineği,: 1 re's

Kısır karasığır ineği: 1 re's

Hâsılat-ı senevîsi

Sene 60: 35 guruş

Sene 61: 35 guruş

Hâsılat-ı senevîsi

Sene 60: 9 guruş

Sene 61: 9 guruş

Dişi malak: 1 re's 1 yaşında Koyun: 10 ; 8 kısır 2 sağman

Düğe: 2 re's

Tay: 2 re's

1 yaşında: 1

2 yaşında: 1

Kuzu: 2 re's Oğlak: 2 re's Hergele: 2 re's

Mecmû‘undan temettuatı: 1.500 guruş

Hâne: 3

Numara: 6

1 Sürekli tekrar eden bir ölçü birimi. Bölgesel bir ifade olabilir. Tam olarak bilemediğim için boş bırakmayı tercih ettim.

Sağman manda ineği: 1 re's

Hâsılat-ı senevîsi

Sene 60: 70 guruş

Sene 61: 70 guruş

Hâsılat-ı senevîsi

Sene 60: 36 guruş

Sene 61: 36 guruş

Erbâb-ı zirâatdan idüği

Hatib Mustafa bin Musa emlâk ve hayvan ve temettuatı

Bâ-berât-ı âlî merkûm Mustafa karye-i mezbûr hatibi olup virgü-yi mahsûsa ve rüsûm-ı sâire dahi alınmadığı

A‘şâr olarak verdiği

2Hınta 3,5 keyl 140 guruş 3Şair: 1 keyl 20 guruş

160 guruş yekun

002 guruş öşr-i üzüm

001 guruş mandıra peynirbaha

------

163 guruş

Âdet-i ağnâmı

5 re's, fî 8 para: 1 guruş

Mezrû‘ tarla: 7 dönüm

Hâsılat-ı senevîsi

Sene 60: 1.440 guruş

Sene 61: 1.455 guruş

Erkek malak: 3 re's

2 yaşında: 2

1 yaşında: 1

Tay: 2 re's

1 yaşında: 1

2 yaşında: 1

Mecmû‘undan temettuatı, sene 60: 1.650 guruş

Sayfa: 3

Hâne: 4

Numara: 8

Erbâb-ı zirâatdan idüği

Tombukoğlu Salih bin Mustafa emlâk ve hayvan ve temettuatı

Bir senede vergisi: 68,5 guruş

A‘şâr olarak verdiği

Hınta: 2,5 keyl 100 guruş Şair: 7,5 (----) 17 guruş 30 para

117 guruş 30 para yekun

001 guruş resm-i çift (?) ( )

001 guruş öşr-i üzüm

001 guruş 20 para mandıra peynirbaha

------

121 guruş 10 para

Âdet-i ağnâmı

10 re's, fî 8 para: 2 guruş

Mezrû‘ tarla: 5 dönüm

Hâsılat-ı senevîsi

Sene 60: 1.053 guruş

Sene 61: 1.545 guruş

Erkek dana: 2 re's 2 yaşında Sağman manda ineği,: 1 re's

Karasığır öküzü: 1 çift Sağman karasığır ineği,: 1 re's

Hâsılat-ı senevîsi

Sene 60: 35 guruş

Sene 61: 35 guruş

Dişi malak: 1 re's

1 yaşında

Sağman manda ineği: 2 re's

Hâsılat-ı senevîsi

Sene 60: 140 guruş

Sene 61: 140 guruş

Hergele: 3 re's

Bağ: 2 evlek

Hâsılat-ı senevîsi

Sene 60: 18 guruş

Sene 61: 09 guruş

Koyun: 5 ; 3 sağman 2 kısır

Hâsılat-ı senevîsi

Sene 60: 24 guruş

Sene 61: 24 guruş

Bağ: 1 evlek

Hâsılat-ı senevîsi

Sene 60: 13,5 guruş

Sene 61: 13,5 guruş

Hâsılat-ı senevîsi

Sene 60: 70 guruş

Sene 61: 70 guruş

Karasığır öküzü: 2 çift Sağman karasığır ineği,: 1 re's

Erkek malak: 1 re's 1 yaşında Koyun: 10 ; 5 sağman 5 kısır

Hâsılat-ı senevîsi

Sene 60: 35 guruş

Sene 61: 35 guruş

Hâsılat-ı senevîsi

Sene 60: 45 guruş

Sene 61: 45 guruş

Kuzu: 5

Mecmû‘undan temettuatı, sene: 60: 1.216,5 guruş

Hâne: 5

Numara: 12

Merkûm Ali üç sene mukaddem fevt olup hâli emlâki oğlu Mehmed'e kalmış olduğu.

Ömer bin Memiş'in esâmisi

Hâne: 6

Numara: 12

Erbâb-ı Zirâatdan idüği

Gacaloğlu Emrullah bin Memiş emlâk ve hayvan ve temettuatı

Bir senede vergisi: 53 guruş

2 Hınta 3,5 Keyl= 3,5 Ölçek (Kile) Buğday 3 Şair : Arpa

A‘şâr olarak verdiği

Hınta: 6,5 müd

112,5 guruş yekun

001 guruş resm-i çift (?)

001 guruş mandıra peynirbaha

------

114,5 guruş

Âdet-i ağnâmı

6 re's, fî 8 para: 1 guruş, 8 para

Mezrû‘ tarla: 4 dönüm

Hâsılat-ı senevîsi

Sene 60: 1.022 guruş

Sene 61: 720 guruş

Kısır karasığır ineği: 1 re's Erkek dana: . 1 re's

Şair: 1 keyl 20 guruş

( ): 2

Bağ: 1 evlek

Hâsılat-ı senevîsi

Sene 60: 9 guruş

Sene 61: 9 guruş

3 yaşında

Karasığır öküzü: 1 çift Sağman karasığır ineği,: 1 re's

Hâsılat-ı senevîsi

Sene 60: 35 guruş

Sene 61: 35 guruş

Kuzu: 2 re's

Koyun: 6 ; 2 sağman 4 kısır

Hâsılat-ı senevîsi

Sene 60: 24 guruş

Sene 61: 24 guruş

Çayır: 1 evlek

Hâsılat-ı senevîsi

Sene 60: 65 guruş

Sene 61: 00 guruş

Mecmû‘undan temettuatı, sene: 60: 1.150 guruş

Hâne: 7

Numara: 20

Erbâb-ı Zirâatdan idüği

Salih bin Abdi emlâk ve hayvan ve temettuatı

Bir senede vergisi: 68,5 guruş

A‘şâr olarak verdiği

Hınta: 2,5 keyl

100 guruş

120 guruş yekun

001 guruş mandıra peynirbaha

------

121 guruş

Mezrû‘ tarla: 6 dönüm

Hâsılat-ı senevîsi

Sene 60: 1.000 guruş

Sene 61: 945 guruş

Erkek dana: 1 re's

2 yaşında

Hergele: 2 re's Tay: 2 re's ; 2 yaşında: 1 1 yaşında: 1

Mecmû‘undan temmetuatı, sene: 60 1.135

Hâne: 8

Numara: 23

Çelebioğlu İsmail veled-i Memiş esâmisi

Bir senede vergisi: 51 guruş

Karasığır öküzü: 1 çift Kısır karasığır ineği: 1 re's

Fürûht ederekgeçinmekde olduğundan bir senede tahminen temettuatı, sene 60: 150 guruş

Sayfa: 4

Hâne: 9

Numara: 25

Erbâb-ı Zirâatdan idüği

Fettâhoğlu Salih bin Ali emlâk ve hayvan ve temettuatı

Bir senede vergisi: 68,5 guruş

A‘şâr olarak verdiği

Hınta: 2,5 keyl 100 guruş Şair: 1 keyl 20 guruş

120 guruş yekun

001 resm-i çift (?)

001 öşr-i üzüm

001 guruş mandıra peynirbaha

------

Şair: 1 keyl

20 guruş

Karasığır öküzü: 1 çift Sağman karasığır ineği,: 1 re's

Kısır inek: 1 re's

Dişi dana: 1 re's 1 yaşında Sağman manda ineği,: 3 re's

Hâsılat-ı senevîsi

Sene 60: 35 guruş

Sene 61: 35 guruş

Hâsılat-ı senevîsi

Sene 60: 210 guruş

Sene 61: 210 guruş

Erkek malak: 3 re's

2 yaşında: 1

1 yaşında: 1

123 guruş

Âdet-i ağnâm 6 re's, fī 8: 1 guruş 8 para

Mezrû‘ tarla: 7 dönüm

Hâsılat-ı senevîsi

Sene 60: 1.080 guruş

Sene 61: 985 guruş

Kısır karasığır ineği: 1 re's Erkek dana: 2 re's

Bağ: 1 evlek

Hâsılat-ı senevîsi

Sene 60: 9 guruş

Sene 61: 9 guruş

2 yaşında: 2

Karasığır öküzü: 1 çift Koyun: 16 re's ; 2 sağman 4 kısır

Tay: 2 re's

2 yaşında: 2

Hâsılat-ı senevîsi

Sene 60: 35 guruş

Sene 61: 35 guruş

Sağman manda ineği,: 3 re's

Hâsılat-ı senevîsi

Sene 60: 24 guruş

Sene 61: 24 guruş

Kuzu: 2 re's

Mecmû‘undan temmetuatı, sene: 60 1.048 guruş

Hâne: 10

Numara: 28

Receb bin Veli'nin esâmisi

Vergisi: 44 guruş

Erkek malak: 2 re's 3 yaşında

Merkûm Receb karye-i mezbûrda sığır çobanlığıyla geçinmekde olduğundan bir senede tahminen temettuatı, sene 60: 200 guruş

Hâne: 11

Numara: 31

Erbâb-ı Zirâatdan idüği

Çobanoğlu Osman bin Ahmed emlâk ve hayvan ve temettuatı

Vergisi: 49 guruş

A‘şâr olarak verdiği

Hınta: 2,5 keyl 100 guruş Şair: 1 keyl 20 guruş

120 guruş yekun

001 resm-i çift (?)

001 öşr-i üzüm

001 guruş mandıra peynirbaha

------

123 guruş

Âdet-i ağnâm 4 re's fī 8: 32 para

Mezrû‘ tarla: 3 dönüm

Hâsılat-ı senevîsi

Sene 60: 1.080 guruş

Sene 61: 720 guruş

Koyun: 4 re's ; 2 sağman 2 kısır

Hâsılat-ı senevîsi

Sene 60: 24 guruş

Sene 61: 24 guruş

Mecmû‘undan temmetuatı, sene: 60 1.142

Hâne: 12

Numara: 31

Erbâb-ı Zirâatdan idüği

Köseoğlu İbrahim bin Halil emlâk ve hayvan ve temettuatı

Bi senede vergisi: 120 guruş

A‘şâr olarak verdiği

Hınta: 2,5 keyl 100 guruş Şair: 1 keyl 20 guruş Çavdar: 1,5 (----) 3 guruş 30 para

123 guruş 30 para yekun

001 resm-i çift (?)

000 20 para öşr-i üzüm

001 guruş mandıra peynirbaha

------

125 guruş 20 para

Âdet-i ağnâm 8 re's fī 8: 1 guruş 24 para

Mezrû‘ tarla: 8 dönüm

Hâsılat-ı senevîsi

Sene 60: 1.107 guruş

Sene 61: 1.945 guruş

Kısır karasığır ineği: 1 re's Erkek dana: 2 re's 2 yaşında Dişi dana: 2 re's 1 yaşında Tay: 2 re's 2 yaşında

Koyun: 8 re's ; 2 sağman 6 kısır

Hâsılat-ı senevîsi

Sene 60: 30 guruş

Sene 61: 30 guruş

Mecmû‘undan temmetuatı, sene: 60 1.180

Bağ: 1 evlek

Hâsılat-ı senevîsi

Sene 60: 9 guruş

Sene 61: 9 guruş

Karasığır öküzü: 1 çift Sağman karasığır ineği,: 1 re's

Hâsılat-ı senevîsi

Sene 60: 35 guruş

Sene 61: 35 guruş

Kuzu: 2 re's

Bağ: 1 evlek

Hâsılat-ı senevîsi

Sene 60: 4,5 guruş

Sene 61: 4,5 guruş

Karasığır öküzü: 1 çift Sağman karasığır ineği,: 1 re's

Hâsılat-ı senevîsi

Sene 60: 35 guruş

Sene 61: 35 guruş

Kuzu: 2 re's

Hâne: 13

Numara: 38

Memiş bin İsmail'in esâmisi

Merkûm Memiş fevt olup hâli emlâki oğlu Osman'a kaldığından defter nihâyetine hâne küşâd olduğu.

Sayfa: 5

Hâne: 14

Numara: 42

Erbâb-ı Zirâatdan idüği

Hasanoğlu Abdullah bin Hüseyin emlâk ve hayvan ve temettuatı

Bir senede vergisi: 82 guruş

A‘şâr olarak verdiği

Hınta: 4 keyl 160 guruş Şair: 1 keyl 20 guruş Çavdar: 0,5 keyl 10 guruş

190 guruş yekun

002 resm-i çift (?)

001 guruş mandıra peynirbaha

------

193 guruş

Âdet-i ağnâm 20 re's fī 8: 4 guruş

Mezrû‘ tarla: 10 dönüm

Hâsılat-ı senevîsi

Sene 60: 1.710 guruş

Sene 61: 1.305 guruş

Erkek dana: 1 re's 2 yaşında Sağman manda ineği,: 1 re's

Karasığır öküzü: 1 çift Sağman karasığır ineği,: 1 re's

Kısır karasığır ineği: 1 re's

Hâsılat-ı senevîsi

Sene 60: 35 guruş

Sene 61: 35 guruş

4Hergele: 4 re's Tay: 2 re's 2 yaşında

Manda öküzü: 1 çift Koyun: 20 re's ; 8 sağman 12 kısır

Hâsılat-ı senevîsi

Sene 60: 70 guruş

Sene 61: 70 guruş

Hâsılat-ı senevîsi

Sene 60: 76 guruş

Sene 61: 76 guruş

Kuzu: 6 re's

Mecmû‘undan temmetuatı, sene: 60 1.821

Hâne: 15

Numara: 44

Killi Mehmed bin Mehmed esâmisi

Bir senede vergisi: 49 guruş

Erkek dana: 2 re's 3 yaşında Kısır karasığır ineği: 1 re's

Merkûm Mehmed karye-i mezbûrda hidmetkarlık ile geçinmekde olduğundan bir senede tahminen temettuatı: 150 guruş

Hâne: 16

Numara: 47

Gacaloğlu İsmail bin Ahmed'in esâmisi

Bir senede vergisi: 50 guruş

Dişi dana: 2 res 1 yaşında

Merkûm İsmail koyun çobanlığıyla geçinmekde olduğundan bir senede tahminen temettuatı, sene 60: 150 guruş

Hâne: 17

Numara: 48

Erbâb-ı Zirâatdan idüği

Köse Ali binAhmed emlâk ve hayvan ve temettuatı

Bir senede vergisi: 59 guruş

A‘şâr olarak verdiği

Hınta: 2,5 keyl 100 guruş Şair: 1 keyl 20 guruş

120 guruş yekun

001 resm-i çift (?)

000 20 para öşr-i üzüm

001 guruş mandıra peynirbaha

------

122 guruş 20 para

Âdet-i ağnâm 10 re's fī 8: 2 guruş

Mezrû‘ tarla: 4 dönüm

Hâsılat-ı senevîsi

Sene 60: 1.080 guruş

Sene 61: 778 guruş

Erkek dana: 3 re's Koyun: 10 re's 6 sağman 6 kısır Kuzu: 4 re's

4 Hergele : Acemi Tay

Bağ: 0,5 evlek

Hâsılat-ı senevîsi

Sene 60: 4,5 guruş

Sene 61: 4,5 guruş

Karasığır öküzü: 1 çift Sağman karasığır ineği,: 2 re's

Hâsılat-ı senevîsi

Sene 60: 70 guruş

Sene 61: 70 guruş

3 yaşında: 1

1 yaşında: 2

Mecmû‘undan temmetuatı, sene: 60 1.199,5 guruş

Hâne: 18

Numara: 49

Erbâb-ı Zirâatdan idüği

Köse Ali binAhmed emlâk ve hayvan ve temettuatı

Bir senede vergisi: 69 guruş

A‘şâr olarak verdiği

Hınta: 2,5 keyl 100 guruş Şair: 1 keyl 20 guruş

120 guruş yekun

001 resm-i çift (?)

001 öşr-i üzüm

001 guruş mandıra peynirbaha

------

123 guruş

Âdet-i ağnâm 6 re's fī 8: 1 guruş 8 para

Mezrû‘ tarla: 4 dönüm

Hâsılat-ı senevîsi

Sene 60: 1.080 guruş

Sene 61: 945 guruş

Sağman karasığır ineği,: 2 re's

Hâsılat-ı senevîsi

Sene 60: 70 guruş

Sene 61: 70 guruş

Erkek malak: 1 re's 1 yaşında Koyun: 6 re's; 3 sağman 3 kısır

Hâsılat-ı senevîsi

Sene 60: 45 guruş

Sene 61: 45 guruş

Bağ: 1 evlek

Hâsılat-ı senevîsi

Sene 60: 9 guruş

Sene 61: 9 guruş

Erkek dana: 1 re's 2 yaşında: 1 Dişi dana: 1 re's 1 yaşında Kısır manda ineği: 1 re's

Çayır: 1 evlek

Hâsılat-ı senevîsi

Sene 60: 15 guruş

Sene 61: 00 guruş

Karasığır öküzü: 1 çif

Kuzu: 2 re's

Hâsılat-ı senevîsi

Sene 60: 27 guruş

Sene 61: 27 guruş

Mecmû‘undan temmetuatı, sene: 60 1.201 guruş

Sayfa: 6

Hâne: 19

Numara: 53

Erbâb-ı Zirâatdan idüği

Gacaloğlu Osman bin Memiş emlâk ve hayvan ve temettuatı

Bir senede vergisi: 49 guruş

A‘şâr olarak verdiği

Hınta: 3,5 keyl 140 guruş Şair: 1 keyl 20 guruş

160 guruş yekun

001 resm-i çift (?)

001 öşr-i üzüm

------

162 guruş

Mezrû‘ tarla: 4 dönüm

Hâsılat-ı senevîsi

Sene 60: 1.440 guruş

Sene 61: 945 guruş

Mecmû‘undan temettuatı, sene: 60: 1.484 guruş

Hâne: 20

Numara: 55

Erbâb-ı Zirâatdan idüği

Gacaloğlu Süleyman bin Memiş emlâk ve hayvan ve temettuatı

Bir senede vergisi: 61 guruş

A‘şâr olarak verdiği

Hınta: 3 keyl 120 guruş Şair: 1 keyl 20 guruş

140 guruş yekun

001 guruş 20 para resm-i çift (?)

001 guruş 20 para öşr-i bâğ

001 guruş mandıra peynirbaha

------

144 guruş

Mezrû‘ tarla: 5 dönüm

Hâsılat-ı senevîsi

Bağ: 1 evlek

Hâsılat-ı senevîsi

Sene 60: 9 guruş

Sene 61: 9 guruş

Karasığır öküzü: 1 çif Sağman karasığır ineği,: 1 re's

Hâsılat-ı senevîsi

Sene 60: 35 guruş

Sene 61: 35 guruş

Bağ: 1 evlek

Hâsılat-ı senevîsi

Karasığır öküzü: 1 çif Sağman karasığır ineği,: 1 re's

Hâsılat-ı senevîsi

Sene 60: 1.260 guruş

Sene 61: 1.205 guruş

Erkek dana: 1 re's 1 yaşında

Mecmû‘undan temettuatı, sene 60: 1.308,5 guruş

Hâne: 21

Numara: 56

Erbâb-ı Zirâatdan idüği

Gacaloğlu Salih bin Ahmed emlâk ve hayvan ve temettuatı

Bir senede vergisi: 51 guruş

A‘şâr olarak verdiği

Hınta: 2,5 keyl 100 guruş Şair: 1 keyl 20 guruş

120 guruş yekun

001 guruş resm-i çift (?)

001 guruş 20 para öşr-i üzüm

001 guruş mandıra peynirbaha

------

122 guruş 20 para

Âdet-i ağnâm 5 re's, fī 8: 1 guruş

Mezrû‘ tarla: 3 dönüm

Hâsılat-ı senevîsi

Sene 60: 1.180 guruş

Sene 61: 816 guruş

Kısır karasığır ineği: 1 re's Dişi dana: 1 re's 2 yaşında Koyun: 5 re's

Sene 60: 3,5 guruş

Sene 61: 3,5 guruş

Sene 60: 35 guruş

Sene 61: 35 guruş

Bağ: 0,5 evlek

Hâsılat-ı senevîsi

Sene 60: 9 guruş

Sene 61: 4,5 guruş

Karasığır öküzü: 1 çif Sağman karasığır ineği,: 1 re's

Hâsılat-ı senevîsi

Sene 60: 35 guruş

Sene 61: 35 guruş

Hâsılat-ı senevîsi

Sene 60: 15 guruş

Sene 61: 15 guruş

Mecmû‘undan temettuatı, sene 60: 1.139 guruş

Hâne: 22

Numara: 57

Hüseyin bin Abdullah esâmisi

Bir senede vergisi: 43 guruş

Manda öküzü: 1 çift

Merkûm Hüseyin kiracılık ticaretiyle geçinmekde olduğundan bir senede tahminen temettuatı, sene 60: 200 guruş

Hâne: 23

Numara: 58

Kara Mehmedler karyesi nüfus defterinden Haşimi (?) bin İbrahim esâmisi

Karasığır öküzü: 1 çift Kısır karasığır ineği: 1 re's

Karye-i mezbûrda Merkûm Haşimi (?) hatab fürûht etmekle (odun satmakla) bir senede tahminen temettuatı: 190 guruş

Sayfa: 7

Hâne: 24

Numara: 59

Erbâb-ı Zirâatdan idüği

Defter-i nüfusun beşinci sayfasından Abdi bin Halil emlâk ve hayvan ve temettuatı

Bir senede vergisi: 85 guruş

A‘şâr olarak verdiği

Hınta: 2,5 keyl 100 guruş Şair: 1 keyl 20 guruş Çavdar: 1,5 keyl ; 3 guruş 30 para

123 guruş 30 para yekun

001 resm-i çift (?)

000 20 para öşr-i bağ

001 guruş mandıra peynirbaha

------

126 guruş 10 para

Âdet-i ağnâm 7 re's fī 8: 1 guruş 16 para

Mezrû‘ tarla: 5 dönüm

Hâsılat-ı senevîsi

Sene 60: 1.111 guruş

Sene 61: 945 guruş

Kısır karasığır ineği: 1 re's Erkek dana: 1 re's

Bağ: 1 evlek

Hâsılat-ı senevîsi

Sene 60: 9 guruş

Sene 61: 4,5 guruş

1 yaşında

Hergele: 2 re's Tay: 1 re's

Karasığır öküzü: 1 çift Sağman karasığır ineği,: 1 re's

Dişi dana: 1 re's

2 yaşında

Erkek malak: 1 re's

2 yaşında

2 yaşında

Hâsılat-ı senevîsi

Sene 60: 35 guruş

Sene 61: 35 guruş

Sağman manda ineği,: 1 re's

Hâsılat-ı senevîsi

Sene 60: 70 guruş

Sene 61: 70 guruş

Koyun: 7 re's ; 4 sağman 3 kısır

Hâsılat-ı senevîsi

Sene 60: 33 guruş

Sene 61: 33 guruş

Kuzu: 2 re's

Mecmû‘undan temmetuatı, sene: 60:1,260 guruş 10 para

Hâne: 25

Numara: 60

Erbâb-ı Zirâatdan idüği

Defter-i nüfusun onüç numarasından Mehmed bin Ali emlâk ve hayvan ve temettuatı

Bir senede vergisi: 94 guruş

A‘şâr olarak verdiği

Hınta: 2,5 keyl 100 guruş Şair: 1 keyl 20 guruş

120 guruş yekun

001 resm-i çift (?)

000 20 para öşr-i bağ

000 guruş mandıra peynirbaha

------

121 guruş 20 para

Âdet-i ağnâm 7 re's fī 8: 1 guruş 16 para

Mezrû‘ tarla: 5 dönüm

Hâsılat-ı senevîsi

Sene 60: 1.080 guruş

Sene 61: 941 guruş

Erkek dana: 2 re's

3 yaşında

Mecmû‘undan temmetuatı, sene: 60 1.192 guruş

Hâne: 26

Numara: 61

Erbâb-ı Zirâatdan idüği

Defter-i nüfusun otuz üç numarasından İbrahim bin Halil emlâk ve hayvan ve temettuatı

Bir senede vergisi: 49 guruş

A‘şâr olarak verdiği

Hınta: 2,5 keyl 120 guruş Şair: 7,5 (----) 17 guruş 30 para

137 guruş 30 para yekun

001 resm-i çift (?)

000 20 para öşr-i bağ

000 guruş mandıra peynirbaha

------

140 guruş 10 para

Mezrû‘ tarla: 3 dönüm

Hâsılat-ı senevîsi

Sene 60: 1.253 guruş

Sene 61: 851 guruş

Erkek dana: 1 re's 2 yaşında

Mecmû‘undan temmetuatı, sene: 60 1.332 guruş

Sayfa: 8

Hâne: 27

Numara: 62

Erbâb-ı Zirâatdan idüği

Defter-i nüfusun onüç numarasından Mehmed bin Ali emlâk ve hayvan ve temettuatı

Bir senede vergisi: 95,5 guruş

A‘şâr olarak verdiği

Hınta: 2,5 keyl 100 guruş Şair: 1 keyl 20 guruş Çavdar: 1,5 (----) 3 guruş 30 para

123 guruş 30 para yekun

001 resm-i çift (?)

000 20 para öşr-i üzüm

001 guruş mandıra peynirbaha

------

126 guruş 10 para

Âdet-i ağnâm 12 re's fī 8: 2 guruş 16 para

Mezrû‘ tarla: 4 dönüm

Hâsılat-ı senevîsi

Sene 60: 1.077 guruş

Sene 61: 976 guruş

Bağ: 0,5 evlek

Hâsılat-ı senevîsi

Sene 60: 9 guruş

Sene 61: 4,5 guruş

Hergele: 3 re's Koyun: 7 re's ; 4 sağman 3 kısır

Karasığır öküzü: 1 çift Sağman karasığır ineği,: 2 re's

Hâsılat-ı senevîsi

Sene 60: 70 guruş

Sene 61: 70 guruş

Kuzu: 3 re's

Hâsılat-ı senevîsi

Sene 60: 33 guruş

Sene 61: 33 guruş

Bağ: 0,5 evlek

Hâsılat-ı senevîsi

Sene 60: 9 guruş

Sene 61: 4,5 guruş

Karasığır öküzü: 1 çift Sağman karasığır ineği,: 2 re's

Hâsılat-ı senevîsi

Sene 60: 70 guruş

Sene 61: 70 guruş

Bağ: 0,5 evlek

Hâsılat-ı senevîsi

Sene 60: 9 guruş

Sene 61: 4,5 guruş

Karasığır öküzü: 1 çift Sağman karasığır ineği,: 1 re's

Hâsılat-ı senevîsi

Sene 60: 35 guruş

Sene 61: 35 guruş

Kısır karasığır ineği: 1 re's Erkek dana: 1 re's 2 yaşında Dişi dana: 1 re's

Dişi malak: 1 re's 2 yaşında Erkek malak: 1 re's 1 yaşında Hergele: 3 re's Tay: 3 re's ; 2 yaşında: 1,1 yaşında: 2

Koyun:12 re's ; 5 sağman 7 kısır

Hâsılat-ı senevîsi

Sene 60: 51 guruş

Sene 61: 51 guruş

Mecmû‘undan temmetuatı, sene: 60 1.172 guruş

Karye-i mezb ûrede mütemekkin etmiş olan kıbtiyânın (çingenenin) esâmisi ber-vech-i âti beyan

Hüseyin bin İbrahim'in esâmisi

Mal-ı mīrī: 72 guruş

Oğlu Ahmed: 72 guruş

Demirci güruhundan idüği

Karye-i mezbûrda demircilik ticaretiyle bir senede tahminen temettuatı, sene 60: 250 guruş

Sağman manda ineği: 1 re's Karasığır öküzü: 1 çift Sağman karasığır ineği: 1 re's Erkek dana: 1 re's 1 yaşında Tay: 1 re's 2 yaşında

Ali bin Mehmed emlâk ve hayvan ve temettuatı

Mal-ı mīrī: 72 guruş

Oğlu Hasan: 36 guruş

Erbâb-ı zirâ‘atdan idüği

A‘şâr olarak verdiği

Hınta: 1,5 keyl 60 guruş Şair: 7,5 (----) 17 guruş 30 para

77 guruş 30 para yekun

Mezrû‘ tarla: 3 dönüm

Hâsılat-ı senevîsi

Sene 60: 710 guruş

Sene 61: 590 guruş

Koyun 3 re's ; 2 sağman 1 kısır

Hâsılat-ı senevîsi

Sene 60: 15 guruş

Sene 61: 15 guruş

Mecmû‘undan temettuatı, sene 60: 725 guruş

Bende İmam Molla Hasan

Yekûn-ı virgü-yi senevî: 1.541 guruş Yekûn-ı temettuat: 25.483 guruş 30 para

Kısır manda ineği: 1 re's

1 yaşında

Kuzu: 4 re's

Karasığır öküzü: 1 çift Kısır karasığır ineği: 1 re's Dişi dana: 1 re's 2 yaşında

Mühür

Mühür

Muhtar Hasan

Bende vekil-i Müdir-i Zirâ‘at

(Hasan)

(Muhtar-ı evvel-i karye-i Ahmedler) 2- Ailenizin geriye doğru soyağacına ulaşmak için (Manavgat) İlçe Nüfus Müdürlüğüne verilecek dilekçe örneğini aşağıda balabilirsiniz...

 

 

……….…….. NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ

………….….. / ANTALYA

ÖZÜ : Üst ve Alt soy Nüfus Kayıt Örneği Talebi.

      BAŞVURUDA

 

BULUNANIN

T.C.Kimlik No :

Adı Soyadı :

Baba Adı :

Ana Adı :

Doğum Yeri :

Doğum Tarihi :

Kayıtlı Olduğu İl :

Kayıtlı Olduğu İlçe :

Kayıtlı Olduğu Köy :

Aile Sıra No :

Cilt No :

Sıra No :

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nden alınan bilgiye göre ;

5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu ve bu Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik

hükümleri uyarınca kişilerin alt ve üst soylarını kapsayan nüfus kayıt örneklerinin yerleşim

yeri nüfus müdürlüğünden almasının mümkün olduğunu öğrenmiş bulunmaktayım.

Halen……………………….……..……………..…………………………………………-

Manavgat adresinde ikamet etmekteyim.

MERNİS Projesi kapsamında ortaya çıkan veriler ışığında 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri

Kanunu ve bu Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik ve 4982 sayılı Bilgi Edinme

Hakkı Kanun hükümleri uyarınca alt ve üst soylarımı kapsayan nüfus kayıt örneğinin

çıkarılarak tarafıma verilmesi hususu arz ve talep olunur. Manavgat 24.07.2015

Saygılarımla.

Mehmet ARSLAN

Eki : 1 Adet Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

İLETİŞİM :

İkamet Adresi : ………………No:24 Manavgat - ANTALYA

Tel : 0242……………………

Cep Tel : 0532…………….